Important Information

The project ‘Między Otwartością, Szacunkiem, Tożsamością’; MOST (‘Bridges Between Openness, Respect and Identity’)

 

The project ‘Między Otwartością, Szacunkiem, Tożsamością’; MOST (‘Bridges Between Openness, Respect and Identity’) addresses the issues of unprecedented influx of refugees to Europe, their social integration and inclusion, at the time when EU countries experience the crisis of values, intensified by terrorist attacks. European societies face problems of EU ideas disintegration, terrorism, populism, xenophobia, hyper-nationalism, inability to determine the boundaries of national identity, hate speech in public space, conflicts at the crossroads of cultures.

The main objective of the project is the renewal of European values in the education and upbringing of young people. The target groups of the project are high school students, aged 16-19, and their teachers. The achievement of the main objective will result from meeting the specific ones: people from different cultural background will get to know one another, there will take place identification of educational problems resulting from threat situations in multicultural societies, enhancing positive perception of multiculturalism and fostering positive attitude towards peers from different cultural backgrounds, eliminating stereotypes and cultural prejudices, strengthening cultural identity by respect for the values represented by other communities, and setting the  boundaries for one’s own cultural identity.

There are five partners to the project: I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej in Zamość (Poland), Gewerbliche Schule in Schwäbisch Hall (Germany), Lycee Claude Gellee in Epinal (France), Istituto d’Istruzione Superiore „F.S. Nitti” in Potenza (Italy), 1st EPA.L Orestiadas (Greece), which means at least 125 students and 30 teachers. There are planned 16 local activities, 8 virtual ones and 5 mobilities. The local activities comprise: students presentations of their own cultural background, activities concerning recognition and prevention of ‘hate speech’ in public space, photo and film contest devoted to multiculturalism, public survey, artistic expression activities, workshops for teachers in the field of psychosocial skills (necessary in multicultural education) and dissemination activities. Virtual activities involve board game creation, Internet Film Festival, online contest of posters to prevent stereotypes, photo blog, and tasks related to project activities presentation. The planned mobilities involve a short-term training event for employees. The aim is to exchange experience, identify problems in a multicultural society, present and develop methods and tools useful while working in multicultural school environment, and showing the importance of learning through experience to reach the project goals. During the short-term exchanges of students in Italy, Germany and France, integration of young people from different countries and social groups will take place. Young people will have an opportunity to get to know problems of migrants in different countries, they will realise the consequences of crossing the borders of cultural/national identity and they will understand the importance of European values in everyday life. The project comprises methods of learning through experience, which will make the participants find themselves in situations causing strong emotions, involving higher feelings, allowing them to reconsider their system of values and create new values for themselves.

During the project implementation activating methods of learning and teaching will be used, such as: group work, simulations, role play, discussions and debates, educational games, field trips. Tangible results will be produced, such as: websites, photo blog,  summary videos, multimedia presentations, board game, film etudes prepared by students, plans of activities with students, photos, numerous art works, Internet dictionary of ‘HATE-LOVE speech’, all of them connected with boundaries of cultural identity and European values. Intangible results will be of much higher importance. These will be competences referring to positive perception of multiculturalism and positive attitude of peers coming from diverse cultural backgrounds, such as freedom, democracy, respect for human dignity, tolerance, human rights. They will contribute to elimination of cultural stereotypes and prejudices and they will create positive attitude of communities towards multiculturalism, as the upbringing promoting European values will still be visible when the students start their lives as adults and become important members of local communities.

Projekt „Miedzy Otwartością, Szacunkiem, Tożsamością” (MOST) jest próbą odpowiedzi na problemy bezprecedensowego napływu uchodźców do Europy, ich integracji i włączenia społecznego w czasie, gdy w społeczeństwach krajów unijnych dostrzec można kryzys wartości, nasilający się pod wpływem ataków terrorystycznych. Społeczeństwa europejskie borykają się z problemami dezintegracji idei europejskich, zjawiskami terroryzmu, populizmu, ksenofobii, hipernacjonalizmu, nieumiejętnością ustalania granic tożsamości narodowej, mową nienawiści w przestrzeni publicznej, konfliktami na styku kultur.
Głównym celem projektu jest odnowienie wartości europejskich w edukacji i wychowaniu młodzieży, a grupami docelowymi podejmowanych działań są uczniowie szkół średnich w wielu 16-19 lat oraz nauczyciele. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe przez realizację następujących celów szczegółowych: wzajemne poznanie się osób z różnych kręgów kulturowych lub o różnym tle kulturowym, rozpoznawanie problemów edukacyjnych w sytuacji zagrożenia wynikającego z wielokulturowości społeczeństwa, zwiększenie pozytywnej percepcji wielokulturowości i wywołanie pozytywnego nastawienia młodzieży do rówieśników wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych, niwelowanie stereotypów i uprzedzeń kulturowych, wzmocnienie tożsamości kulturowej przez poszanowanie wartości wyznawanych przez inne społeczności oraz wyznaczanie granic własnej tożsamości kulturowej.
W realizację działań projektowych zaangażowanych jest 5 szkół partnerskich: I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu (Polska), Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall (Niemcy), Lycee Claude Gellee w Epinal (Francja), Istituto d’Istruzione Superiore „F.S. Nitti” w Potenza (Włochy), 1st EPA.L Orestiadas (Grecja), co daje co najmniej 125 uczniów i 30 nauczycieli. W projekcie zaplanowano 16 działań lokalnych, 8 wirtualnych i 5 mobilności. Wśród lokalnych znajdują się: uczniowskie opracowania koncepcji prezentacji własnej kultury, zadania związane z rozpoznawaniem i reagowaniem na „mowę nienawiści” w przestrzeni publicznej, konkurs fotograficzny i filmowy poświęcone tematyce wielokulturowości, sonda uliczna, aktywności związane z ekspresją artystyczną, warsztaty dla nauczycieli z zakresu umiejętności psychospołecznych, niezbędnych w edukacji międzykulturowej oraz spotkania promujące i upowszechniające projekt. Działania wirtualne obejmują przygotowanie gry planszowej, Internetowy Festiwal Filmowy, konkurs on-line związany z przygotowaniem plakatów zapobiegających stereotypizacji, fotoblog oraz aktywności związane z prezentowaniem przebiegu prac projektowych. Wśród mobilności przewidziano krótki program szkoleniowy dla pracowników, którego celem jest wymiana doświadczeń, identyfikacja problemów w komunikacji w społeczeństwie wielokulturowym, ukazanie i wypracowanie metod i technik pracy przydatnych w szkolnym wielokulturowym środowisku oraz wskazanie przydatności nauczania przez przeżywanie w osiąganiu celów projektu. Podczas krótkoterminowych wymian grup uczniów we Włoszech, Niemczech i Francji, nastąpi integracja młodzieży z różnych krajów i grup społecznych. Młodzi ludzie będą mieli okazję poznać problemy związane z migrantami w poszczególnych krajach, przekonają się dokąd może doprowadzić przekraczanie granic tożsamości kulturowej/narodowej i zrozumieją wagę wartości europejskich w codziennym życiu. W projekcie zaplanowano wykorzystanie metody uczenia się przez przeżywanie, dzięki której uczestnicy znajdą się w sytuacjach wywołujących silne emocje, angażujące wyższe uczucia, co pozwoli im dokonać procesu wartościowania oraz tworzyć nowe wartości w swoim życiu. Podczas poszczególnych działań projektowych wykorzystane będą aktywizujące metody uczenia się i nauczania, takie jak: praca w grupach, symulacje, odgrywanie ról, dyskusje i debaty, gry i zabawy edukacyjne, wycieczki terenowe. W trakcie projektu wypracowane zostaną wymierne rezultaty, takie jak strony www, fotoblog, filmy podsumowujące mobilności, prezentacje multimedialne, gra planszowa, etiudy filmowe nagrywane przez uczniów, scenariusze zajęć z uczniami, fotografie, liczne prace plastyczne, internetowy słownik „HATE-LOVE speech”, wszystkie związane z granicami tożsamości kulturowej oraz europejskim wartościami. Dużo istotniejsze będą jednak rezultaty miękkie – kompetencje związane z pozytywną percepcją wielokulturowości i pozytywnym nastawieniem do rówieśników wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych, umiejętność stawiania granic ekspansji kulturowej, wyznawanie wartości europejskich, takich jak wolność, demokracja, równość, poszanowanie godności ludzkiej, tolerancja, prawa człowieka. Przyczynią się one do niwelowania stereotypów i uprzedzeń kulturowych praz wykreują pozytywne nastawienie społeczeństw do kwestii wielokulturowości, z uwagi na to, że wychowanie do europejskich wartości będzie widoczne również wtedy, gdy uczniowie rozpoczną dorosłe życie i staną się ważnymi członkami lokalnych społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *